روستاهای وردشت

روستای حیدر آباد علیمردانی

معرفي كلي:
روستاي حيدرآباد عليمرداني از روستاهاي  دهستان وردشت بخش وردشت  در30 كيلومتري شمال شهرستان با مساحت 16000 متر مربع واقع شده است كه از طرف شمال غربي به روستاي علي آباد دهكرد و جنوب غربي به فتح آباد و شرق به روستاي مروك و غرب به روستاي كاكا آباد منتهي مي گردد.

صفحات