روستاهای دره شور

روستای کزن

معرفي كلي:
روستاي كزن يكي از روستاهاي دهستان دره شور بخش وردشت است، كزن زادگاه حكيم جهانگيرخان قشقايي و يكي از روستاهاي مهم منطقه است و رودخانه آن از اهميت خاصي برخوردار است.

روستای نرمه

معرفي كلي:
روستاي نرمه يكي از روستاهاي دهستان دره شور بخش وردشت است، این روستا به واسطه وجود بند خاکی معروف است.

اين روستا از شمال شرقی به نورآباد قرمزی، از شنال غربی به روستاي حاجی آباد شورچمن و از شرق به روستای اسدآباد منتهي مي شود. فاصله اين روستا تا مركز بخش 14 كيلومتر و تا مركز شهرستان ؟؟ كيلومتر مي باشد.

صفحات