ادارات و نهادها

ادارات و نهادهای دولتی

بخش وسیع وردشت با توجه به گذشت نزدیک به 2 سال از ارتقا به بخش همچنان از داشتن نمایندگی ادارات دولتی محروم می باشد. بانک ها و موسسات مالی رغبتی نسبت به ایجاد شعبه ندارند. به هر حال لیستی از ادارات و نهادها در ادامه آمده است.